Poradnictwo

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży.Jak na nie reagować i czy reagować na wszsytkie zachowania dzieci?

Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży oraz właściwego reagowania na nie, pomaga dorosłym wspierać rozwój zdrowej seksualności oraz chronić młodych ludzi przed krzywdzeniem. Seksualność jest integralną cechą naszej tożsamości. Towarzyszy nam ona i podlega zmianom przez całe życie. To zatem naturalne, że dzieci i młodzież pokazują swoją seksualność. Zdrowe zachowania seksualne mogą się przejawiać na różne sposoby, np. w zabawie czy w relacjach z innymi. To jak wyrażana jest seksualność zależy od etapu rozwoju dziecka. Seksualność nie ogranicza sie do czynności seksualnych. Przejawia się ona także w wypowiedziach dziecka, jego pytaniach, zainteresowaniach i ciekawości. Jest także wyrażana poprzez dotyk. Może również przybierać formę zachowań ryzykownych. Rolą dorosłych jest zapewnienie wsparcia i ochrony dzieciom przejawiającym zachowania seksualne, które narażają je na niebezpieczeństwo lub wyrządzają krzywdę innym. Ryzyko doświadczenia krzywdzących zachowań seksualnych a także ryzyko ich przejawiania wzrasta m.in. gdy młodych ludzi cechuje niepełnosprawność, np. intelektualna, gdy doświadczyli już wcześniej krzywdzenia albo innych zdarzeń zakłócających przebieg rozwoju bądź socjalizacji. Dorośli, którzy opiekują się takimi dziećmi mają szczególny obowiązek przekazania im koniecznej wiedzy na temat seksualności a także udzielenia im pomocy.

Wiele czynników wpływa na rozwój seksualny.

Otoczenie, w którym dzieci dorastają, rozwijają się i kontaktują z innymi, kształtuje ich wiedzę, postawy i zachowania. Powinniśmy brać pod uwagę kontekst społeczny, kulturowy i rodzinny dziecka.
W tabeli przedstawiono przykłady zachowań seksualnych dzieci w różnym wieku przyporządkowane do grup wiekowych. Są to tylko przykłady, które trzeba analizować w określonym kontekście. Należy wziąć pod uwagę wiek i poziom rozwoju dziecka oraz innych osób zaangażowanych w dane zachowanie. Istotny jest również kontekst zachowania: miejsce, gdzie zachowanie jest podejmowane, jego częstotliwość i powody, dla których jest podejmowane.
Aby zidentyfikować charakter i znaczenie danego zachowania seksualnego, posłużyć się należy poniższym modelem zachowań. Pamiętaj: wszystkie dzieci  jak i dorośli potrzebują wiedzy na temat seksualności oraz poczucia bezpieczeństwa

WIEK  4-5 LAT

ZACHOWANIA PRAWIDŁOWE
·        brak zawstydzenia nagością dotykanie swojego ciała i genitaliów·        masturbacja nie dominująca nad innymi formami  codziennej aktywności·        zainteresowanie częściami i funkcjami ciała dotykanie genitaliów dzieci podczas zabawy,  np. w kąpieli·        uczestnictwo w zabawach naśladujących codzienne życie  (zabawa w lekarza, rodzinę), związanych z oglądaniem  lub dotykaniem części ciała znajomych dzieci ·        zainteresowanie intymnymi częściami ciała osób dorosłych  (piersi, pośladki lub genitalia) ·        ciekawość i pytania dotyczące sfery seksualnej, np. skąd się biorą dzieci
ZACHOWANIA NIEPOKOJĄCE
·        przedkładanie masturbacji  nad inne formy aktywności ·        uporczywe obserwowanie innych osób w trakcie czynności  seksualnych, w toalecie albo nagich·        wchodzenie za innymi osobami do toalety czy łazienki, próby  ich dotykania uporczywe dotykanie genitaliów / intymnych części ciała  innych dzieci;  ·        próby dotykania lub dotykanie intymnych części ciała osób  dorosłych – piersi, pośladków lub genitaliów·        dotykanie genitaliów zwierząt mimo upomnień ze strony  dorosłych
ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE
·        kompulsywna masturbacja, która może  powodować urazy  albo jest szczególnie uporczywa·        uporczywe poruszanie tematyki seksualnej w rozmowach,  pracach plastycznych lub zabawie·        ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego·        uporczywe naśladowanie zachowań erotycznych lub czynności  seksualnych·        natarczywe dotykanie genitaliów / intymnych części ciała  innych osób·        przymuszanie innych dzieci do czynności seksualnych podejmowanie zachowań seksualnych z innymi dziećmi,  m.in. penetracja przy użyciu przedmiotów, ·        masturbowanie innych,·        seks oralny·        wystąpienie choroby przenoszonej drogą płciową

WIEK 6-10 LAT 

ZACHOWANIA PRAWIDŁOWE
·        kształtujące się poczucie wstydu związanego z nagością·        dotykanie swoich genitaliów·        masturbacja – z rosnącą świadomością, że jest to czynność  prywatna·        zaciekawienie genitaliami innych dzieci (zabawa „w doktora”,  wzajemne pokazywanie genitaliów)·        zaciekawienie seksualnością, np. pytania dotyczące tego,  skąd się biorą dzieci, płci, związków, czynności seksualnych·        wypowiedzi z użyciem wulgaryzmów, wyrazów opisujących  czynności fizjologiczne lub nazw intymnych części ciała
ZACHOWANIA NIEPOKOJĄCE
·        przedkładanie masturbacji nad inne formy aktywności, ·        masturbacja w miejscach publicznych, z udziałem   innych i/lub prowadząca do urazów wypowiedzi, prace plastyczne, zabawy o jawnie seksualnym  charakterze·        natarczywe pytania dotyczące seksualności,  mimo otrzymania odpowiedzi·        rozbieranie się i/lub eksponowanie intymnych części ciała  w miejscach publicznych, mimo zwracania uwagi  na niewłaściwość tego zachowania·        podglądanie innych nago, dotykania ich intymnych części ciała·        dążenie do obnażania innych dzieci (ściąganie spodni,  podnoszenie spódniczek) mimo upomnień·        uporczywe naśladowanie relacji erotycznych,  angażowanie  w te czynności innych dzieci i dorosłych·        dotykanie genitaliów zwierząt mimo zakazów·        używanie Internetu lub telefonu komórkowego  do kontaktowania się z osobami nieznajomymi   i przekazywanie danych umożliwiających identyfikację.
ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE
·        kompulsywna masturbacja, np. prowadząca  do samookaleczania,·        poszukiwanie „widowni”   dla prezentowania zachowań seksualnych·        ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego·        agresja rówieśnicza zawierająca elementy agresji  seksualnej, np. rozbieranie i dotykanie rówieśników wbrew  ich woli,·        groźby seksualne w listach, rysunkach lub SMS-ach·        zachowania seksualne z udziałem dużo młodszych lub słabiej  rozwiniętych dzieci·        symulowanie lub uczestniczenie w  czynnościach seksualnych,  wykraczających poza zachowania typowe dla wieku  takich jak seks oralny czy stosunek płciowy·        aktywność seksualna z udziałem zwierząt·        przekazywanie nieznajomym przez Internet albo telefon danych umożliwiających identyfikację;·        przekazywanie  wizerunków o charakterze seksualnym·        wystąpienie choroby przenoszonej drogą płciową

WIEK 11-14 LAT

ZACHOWANIA PRAWIDŁOWE
·        rosnąca potrzeba prywatności·        masturbacja na osobności·        zaciekawienie i poszukiwanie informacji na temat seksualności·        rozmowy o seksie zainteresowanie i/lub uczestnictwo w młodzieńczych  związkach („chodzenie” z chłopakiem/dziewczyną)·        przytulanie się, całowanie, dotykanie ze znajomymi  rówieśnikami·        wzajemne oglądanie i porównywanie intymnych części  ciała wśród rówieśników tej samej płci
ZACHOWANIA NIEPOKOJĄCE
·        przedkładanie masturbacji nad inne formy aktywności, ·        masturbacja w miejscach publicznych, z udziałem   innych i/lub prowadząca do urazów·        uporczywe wypowiedzi, prace plastyczne, zabawy  o charakterze seksualnym lub zawierające groźby seksualne·        poszukiwanie materiałów dla dorosłych – np. filmów, gier  czy publikacji internetowych zawierających treści seksualne·        wielokrotne wyrażanie obawy przed ciążą lub chorobami  przenoszonymi drogą płciową·        wyraźna zmiana w zachowaniu – np. flirtowanie w sposób  typowy dla starszej młodzieży lub osób dorosłych, ·        preferowanie relacji z istotnie starszymi nastolatkami   bądź dorosłymi ·        podejmowanie czynności seksualnych z rówieśnikiem,  wykraczających poza zachowania typowe dla wieku np. głębokie pocałunki, wzajemna masturbacja seks oralny i/lub stosunek płciowy ze znajomym partnerem  w podobnym wieku i o zbliżonym stopniu rozwoju·        używanie Internetu lub telefonu komórkowego  do kontaktowania się z osobami nieznajomymi   i przekazywanie danych umożliwiających identyfikację
ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE
·        kompulsywna masturbacja, np. prowadząca  do samookaleczenia,·        poszukiwanie „widowni”   dla prezentowania zachowań seksualnych·        nakłanianie innych osób do aktywności seksualnej przy użyciu  technik uwodzenia, takich jak prezenty, kłamstwa  czy pochlebstwa,·        zmuszanie innych do czynności seksualnych seks oralny i/lub stosunek płciowy z osobami istotnie  różniącymi się wiekiem,·        stopniem rozwoju  celowe przesyłanie i/lub publikowanie wizerunków  o charakterze seksualnym, przedstawiających siebie   lub inną osobę, w tym pornografii dziecięcej·        utrzymane w tajemnicy przed znajomymi czy osobami   dorosłymi umówienie się na spotkanie z osobą poznaną  przez Internet·        kontakty seksualne ze zwierzętami aktywność seksualna w zamian za pieniądze lub inne  korzyści  materialne·        wystąpienie choroby przenoszonej drogą płciową albo ciąży

WIEK 15-17 LAT

ZACHOWANIA PRAWIDŁOWE
·        wyraźna potrzeba prywatności·        masturbacja na osobności·        poszukiwanie informacji na temat seksualności·        oglądanie materiałów erotycznych w celu osiągnięcia  podniecenia seksualnego·        rozmowy zawierające treści jawnie seksualne,  wulgaryzmy i żarty o podtekście seksualnym·        zainteresowanie i/lub bycie w związku z osobą tej samej  lub odmiennej  płci·        czynności seksualne z partnerem w podobnym wieku  i o podobnym stopniu rozwoju
ZACHOWANIA NIEPOKOJĄCE
·        zaabsorbowanie seksualnością zakłócające codzienne  funkcjonowanie·        celowe podglądanie innych gdy są nago lub w trakcie czynności seksualnych·        jawne wypowiedzi, prace plastyczne lub czynności,  które są obsceniczne lub zawierają groźby seksualne·        eksponowanie intymnych części ciała w miejscach  publicznych, w obecności rówieśników – np. obnażanie się wykorzystywanie Internetu lub telefonu komórkowego  do przesyłania i odbierania wizerunków seksualnych innej   osoby za jej zgodą·        wystąpienie ciąży lub choroby przenoszonej drogą płciową
ZACHOWANIA KRZYWDZĄCE
·        kompulsywna masturbacja, np.  prowadząca  do samookaleczenia,·        masturbacja w miejscach publicznych,  ·        poszukiwanie „widowni” dla prezentowania zachowań   seksualnych szczególne zainteresowanie agresywną i/lub nielegalną  pornografią np. dziecięcą·        seks oralny i/lub stosunek płciowy z osobami istotnie  różniącymi się wiekiem, stopniem rozwoju nakłanianie innych osób do aktywności seksualnej przy użyciu  technik uwodzenia, takich jak prezenty, kłamstwa  czy pochlebstwa,·        zmuszanie innych do czynności seksualnych·        świadome przesyłanie  i/lub publikowanie seksualnych  wizerunków innej osoby bez jej zgody·        utrzymane w tajemnicy przed znajomymi czy osobami   dorosłymi umówienie się na spotkanie z osobą poznaną  przez Internet·        kontakty seksualne ze zwierzętami·        aktywność seksualna w zamian za pieniądze,  korzyści materialne,  możliwość mieszkania, narkotyki lub alkohol·        zmuszanie innych do czynności seksualnych ·        ryzykowne zachowania seksualne, m.in. seks bez zabezpieczenia,  podejmowanie czynności seksualnych pod wpływem alkoholu   czy narkotyków, kontakty seksualne z wieloma partnerami  i/lub częste zmiany partnera

Koniecznie przeczytaj jeszcze ten:

Dodaj komentarz